Trygghet

STOPPA VÅLD OCH ÖVERGREPP

Våld och sexuella övergrepp drabbar barn världen över. Fortfarande är barnaga tillåtet i stora delar av världen, och under krig, katastrofer och flykt ökar utsattheten. I Sverige har ett ökat våld och en ökad andel hemlösa barn skapat en större otrygghet. Vi verkar för att alla barn ska kunna vara trygga och leva ett liv fritt från våld och övergrepp.

Våld mot barn

90 procent av världens barn växer upp i länder där det är tillåtet att slå barn, och i skolor världen över är våld en del av barnens vardag. I Sverige är barnaga förbjudet men ändå har ungefär var sjunde barn någon gång blivit utsatt för våld hemma. Samhället har idag stora brister i att upptäcka och erbjuda stöd till de barn som utsätts för våld.

Sexuella övergrepp

Många sexuella övergrepp begås av en person som barnet känner och litar på, och som barnet är beroende av. Det kan vara en förälder, en släkting eller en kompis och det sker ofta i en miljö där barnet borde vara säkert. Flickor är mer utsatta än pojkar, och barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. I krig och katastrofer är barn extra sårbara och risken för att de utsätts för våld och sexuella övergrepp ökar.

Otrygghet och barnfattigdom i Sverige

Våldet har förvärrats i flera av de socialt och ekonomiskt utsatta storstadsområdena i Sverige. Alltför många barn och ungdomar far idag illa av våld, hot, kränkningar och andra former av övergrepp. Därtill är tusentals barn i Sverige hemlösa, vilket försätter dem i en mycket otrygg och utsatt situation.

Barn på flykt

Över 65 miljoner människor är på flykt idag i världen, och över hälften av dessa är barn. Barn är alltid de mest drabbade när det värsta inträffar och en flykt är enda utvägen. Risken är stor att de utsätts för våld och övergrepp eller att de kommer ifrån sin familj i det kaos som uppstår vid en hastigt påtvingad flykt. I väpnade konflikter finns också risk att barn blir rekryterade som barnsoldater eller blir offer för människohandel.

Våra insatser

Vi verkar för att barn kunna leva i trygghet och inte utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Vi arbetar för att alla länder ska ha en lagstiftning som skyddar barn mot våld, och utbildar föräldrar, lärare och andra vuxna som möter barn i positiva uppfostringsmetoder, för att ge alternativ till fysisk och psykisk bestraffning. På vårt Centrum för barn och unga i utsatta livssituationer finns barnpsykologer med lång erfarenhet av att ge stöd och behandling till barn som upplevt våld och övergrepp. Vi genomför undersökningar och tar fram rapporter om exempelvis barnfattigdom och barn i hemlöshet, för att opinionsbilda och påverka politiken att ta ett större ansvar för de barn som behöver det allra mest.

Vi finns på plats i 120 länder världen över och ger direkt stöd till barn som arbetar och sover på gatan. På våra dygnet-runt-center kan de få mat, rent vatten, en säng att sova i och träffa vuxna som ger psykologiskt stöd och skolundervisning. Barn som befinner sig på flykt utan vuxen får hjälp att finna skydd och komma i kontakt med lokala myndigheter. Genom att etablera barnvänliga platser där barn kan leka, finna trygghet och delta i aktiviteter, hjälper vi dem att för en stund glömma stress och psykisk påfrestning.

Hjälp oss nå fler barn

Inget barn ska behöva utsättas för våld, övergrepp eller se sin förälder bli slagen. Med stöd från företag kan vi med ökade resurser stötta fler barn i utsatta situationer. Tillsammans arbetar vi för en bättre tillvaro för barn världen över och för att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan kommunicera ert stöd till oss, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

Bli hållbarhetspartner

Detta partnerskap passar företag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete inom social hållbarhet, eller som nyligen börjat hållbarhetsrapportera. Ni väljer ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stöttar samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.

Detta får du som partner

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan berätta om de insatser som ni är med och möjliggör. I kommunikationspaketet ingår:

  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete
  • Bilder från fokusområdet
  • Rädda Barnens samarbetslogotyp
  • Citat från vår generalsekreterare
  • Boilerplate om Rädda Barnen

Varje år får ni dessutom en resultatuppföljning som innehåller:

  • Förslag på text till er hållbarhetsredovisning
  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vad vi uppnår tillsammans
  • Berättelse från barns verklighet, med tillhörande bild
  • Rapportering om genomförda insatser och hur de svarar upp mot målen i Agenda 2030

Trygghet genom lek
i partnerskap med
IKEA Foundation

I IKEA Foundations årliga globala kampanj ”Lek för alla barns rätt” står leken i fokus. Att få leka är en grundläggande rättighet för alla barn, men trots detta är det många barn i världen som saknar möjligheten att leka. Migrerande barn flyr från våldsamma och fattiga förhållanden i jakt på trygghet, utbildning och försörjning, men ofta får de inga av sina rättigheter till skydd, utbildning och lek tillgodosedda. Genom kampanjen stöttar IKEA Foundation bland annat 40 000 barn i områden i Etiopien och Bangladesh som är särskilt utsatta för risker kopplade till migration. Barnens lek används som metod för utbildning och som en läkande aktivitet, och särskilda center tar emot barnen så att de kan leka, lära och få en stunds vila från verkligheten.

Vill du veta mer?
Ring oss på 08-698 90 60
eller så ringer vi upp dig