Barn i
Sverige

Alla barn ska kunna
växa upp med MÖJLIGHETEN
TILL ett bra liv

Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i – men tyvärr inte för alla. Idag lever hundratusentals barn i Sverige i socioekonomiskt utsatta områden, i hemlöshet eller i områden där våldet är påtagligt. Utmaningarna är komplexa, och behoven av ökad inkludering, förbättrad psykisk hälsa och minskad ekonomisk utsatthet är stora.

Socioekonomisk utsatthet

Hundratusentals barn i Sverige lever idag i social och ekonomisk utsatthet. Inkomstskillnaderna ökar, vilket leder till utanförskap, trångboddhet, sämre skolresultat och sämre hälsa, och större risk att hamna i arbetslöshet. En undersökning från Malmö visar att det är hela sju års skillnad i medellivslängd i olika stadsdelar.

Våld och social oro

Våldet har förvärrats i flera av de socialt och ekonomiskt utsatta storstadsområdena i Sverige. Alltför många barn och ungdomar far idag illa av våld, hot, kränkningar och andra former av övergrepp.

Brist på jämställdhet

Att inte få välja fritt vem man vill vara ihop med eller att inte fritt få välja utbildning, fritid eller vänner inskränker ens fri- och rättigheter. I Sverige finns det unga som inte får vara kära i vem de vill och som lever med rädsla för att tvingas gifta sig mot sin vilja.

Barn i hemlöshet

Utestängningen från bostadsmarknaden har ökat drastiskt, och tusentals barn i Sverige är hemlösa. Högre krav på hyresgäster, större konkurrens på bostadsmarknaden och bostadsbristen är faktorer som bidragit till den ökade andelen barnfamiljer i hemlöshet.

Barn på flykt från konflikt och katastrof

Barn som flytt till Sverige från konflikter eller katastrofer har varit med om mycket svåra saker och har en tung ryggsäck att bära. Införandet av tillfälliga uppehållstillstånd har därtill försvårat familjeåterförening, ökat oron och den psykiska ohälsan bland barn som kommer hit. Barn och ungdomar uttrycker stor oro för risken att sändas tillbaka. Både ensamkommande barn och familjer har flyttats runt i landet vilket har skapat stor otrygghet hos barn som inte får möjlighet att anknyta till nya platser och sammanhang.

Våra insatser

Alla barn ska kunna växa upp med förutsättningar att ha ett bra liv. När staten och kommunen inte förmår leverera de verktyg och verksamheter som barnen behöver kan Rädda Barnen göra skillnad, i egen regi och i partnerskap med andra.

Våra satsningar i Sverige utgår från barnens behov. Vi upprättar barnvänliga platser där barn som nyligen kommit till Sverige kan leka och finna en trygg plats i tillvaron. Genom idrottsrörelsen hjälper vi nyanlända barn att träffa nya kompisar och finna samhörighet i det nya hemlandet. Vi erbjuder traumamedveten omsorg och psykologiskt stöd och -behandling, och arrangerar tjej- och killforum för att stärka ungdomars självkänsla i socioekonomiskt utsatta områden. Vi genomför undersökningar och tar fram rapporter om exempelvis barnfattigdom och barn i hemlöshet, för att opinionsbilda och påverka politiken att ta ett större ansvar för de barn som behöver det allra mest.

Vi finns i hela landet med över 200 lokalföreningar. Vi möter barn varje dag och ser både behoven och effekterna av vårt arbete. Detta arbete svarar även upp mot flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Hjälp oss nå fler barn

De utmaningar som barn i Sverige möter idag är komplexa. Vi arbetar hårt för barn ska uppnå sina rättigheter med ökad inkludering, jämställdhet, förbättrad psykisk hälsa och minskad socioekonomisk utsatthet, och det stöd vi får från företag är guld värt. Med detta stöd kan vi med utökade resurser skapa bättre förutsättningar för fler barn i Sverige. Tillsammans arbetar vi mot att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan kommunicera ert stöd till oss, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

Bli hållbarhetspartner

Detta partnerskap passar företag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete inom social hållbarhet, eller som nyligen börjat hållbarhetsrapportera. Ni väljer ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stöttar samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.

Detta får du som partner

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan berätta om de insatser som ni är med och möjliggör. I kommunikationspaketet ingår:

  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete
  • Bilder från fokusområdet
  • Rädda Barnens samarbetslogotyp
  • Citat från vår generalsekreterare
  • Boilerplate om Rädda Barnen

Varje år får ni dessutom en resultatuppföljning som innehåller:

  • Förslag på text till er hållbarhetsredovisning
  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vad vi uppnår tillsammans
  • Berättelse från barns verklighet, med tillhörande bild
  • Rapportering om genomförda insatser och hur de svarar upp mot målen i Agenda 2030

Ökad kunskap om hälsa
tillsammans med Semper

Semper stöttar Rädda Barnens arbete för en bättre hälsa bland barn i Sverige. Statistik visar att människor i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige har sämre hälsa, och en utmaning är att sprida information så att det är möjligt för alla att ta del av den. Semper och Rädda Barnen arbetar tillsammans utifrån denna utmaning, och efter att en föräldragrupp i Tensta önskat sig råd och kunskaper om barns hälsa har en serie träffar arrangerats för att diskutera näringslära och bra matvanor. Genom att kunna ses tillsammans och även ha med en dietist från Semper har föräldrarna fått samtala och få nya kunskaper om barns tillväxt, hur mat kan varieras och hur man undviker sockerfällor.

Vill du veta mer?
Ring oss på 08-698 90 60
eller så ringer vi upp dig